PL EN DE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA OPRACOWANIE KONCEPCJI KREATYWNEJ ORAZ REALIZACJĘ KAMPANII INFORMACYJNO PROMOCYJNEJ DOTYCZĄCEJ WĘDLIN WYTWORZONYCH W SYSTEMIE QAFP

ZAKŁADY MIĘSNE „ŁMEAT – ŁUKÓW” S.A., ul. Przemysłowa 15, 21-400 Łuków zapraszają do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym mającym za zadanie wyłonić podmiot, który opracuje koncepcję kreatywną oraz zrealizuje kampanię informacyjno – promocyjną dotyczącą wędlin (kiełbasa podwawelska, kiełbasa żywiecka, kiełbasa krakowska sucha) wytworzonych w systemie QAFP skierowaną na rynek Polski i Irlandii Północnej. Budżet programu wynosi 2 435 573,54 PLN netto (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt cztery grosze).


Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów:

  1. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzające przepisy przejściowe;
  2. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60);
  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
  4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. poz. 106)

oraz ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) art. 701 – 705 lub z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.

Operacja realizowana będzie w ramach mechanizmu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”.

Zapytanie ofertowe zgodne z wymaganiami Rozporządzenia wskazanego powyżej w pkt 4 znajduje się na stronie internetowej: www.zmlukow.pl

Miejsce składania ofert:
ZAKŁADY MIĘSNE „ŁMEAT – ŁUKÓW” S.A., ul. Przemysłowa 15, 21-400 Łuków

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 6 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00.

W przypadku pytań należy się kontaktować z Moniką Gątarz drogą mailową na e-mail: mgatarz@21.zmlukow.pl.

Niniejsze zaproszenie opublikowano w dniu 16 marca 2017 r.

Dokumenty do pobrania:

  1. Zaproszenie do składania ofert_16-03-2017
  2. Zapytanie Ofertowe_16-03-2017
  3. Załacznik nr 1 Założenia planowanej operacji_16-03-2017
  4. Załącznik nr 2 Wzór formularza ofertowego_16-03-2017
  5. Załącznik nr 3 Tabela oceny oferty_16-03-2017

Zobacz również

Otwarcie stoiska firmowego w sklepie Netto w Tarnowie

Miło nam poinformować, że w Tarnowie przy ulicy Starodąbrowskiej 17 zostało otwarte pierwsze stoisko firmowe w sklepie sieci Netto.

Więcej

Otwarcie sklepu w Radomiu przy ul. Traugutta

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do nowej placówki firmowej w Radomiu przy ul. Traugutta 20A.

Więcej

Otwarcie sklepu w Augustowie przy ul. Owsianej

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do nowej placówki firmowej w Augustowie przy ul. Owsianej 1.

Więcej