PL EN DE

Dla dostawców

Zapraszamy do współpracy hodowców trzody chlewnej oraz bydła rzeźnego.

Zapraszamy do współpracy

Zakłady Mięsne Łuków pozyskują trzodę chlewną i bydło z trzech kierunków zakupu:

Dział Skupu

tel. (25) 797 26 48

tel. (25) 797 25 55

email: skup@zmlukow.pl

Konkurencyjne ceny i gwarancja płatności do 14 dni. Bezpłatny odbiór zwierząt z gospodarstw.

Polityka zapewnienia dobrostanu zwierząt

  • Przestrzeganie wymogów prawa w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu, magazynowania oraz uboju
  • zapewnienie, że osoby zajmujące się przemieszczaniem, magazynowaniem, ubojem posiadają wiedzę i umiejętności do wykonywania tych zadań w sposób humanitarny i skuteczny
  • zapewnienie podczas transportu, magazynowania warunków, które eliminują płoszenie, drażnienie i zabezpieczenie przed przewracaniem się zwierząt
  • zapewnienie ostrożnego przemieszczania zwierząt w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń ciała zwierząt

  • zapewnienie środków transportu skonstruowanych i utrzymywanych w sposób umożliwiających humanitarny załadunek, wyładunek oraz transport zwierząt poprzez eliminacje czynników stresogennych podczas załadunku, transportu, wyładunku, magazynowania, przemieszczania zwierząt do uboju oraz uboju
  • systematyczne i planowe szkolenie wszystkich pracowników w zakresie przestrzegania obowiązujących wymagań

Zapraszamy do współpracy. Zadzwoń po ofertę 25 797 26 48

Łańcuch żywieniowy

Zakłady Mięsne Łuków informują o wprowadzeniu od dnia 01.01.2009 roku obowiązku sporządzania i dostarczania razem z dostawą bydła i trzody chlewnej informacji dotyczącej łańcucha żywieniowego.

Powyższy obowiązek dotyczy każdego hodowcy trzody chlewnej i bydła. Konieczność sporządzania i przesyłania informacji w zakresie łańcucha żywieniowego wynika z przepisów UE.

Za niewykonywanie tego obowiązku lub nieterminowe dostarczanie w/w informacji hodowca ponosi odpowiedzialność przed powiatowym organem Inspekcji Weterynaryjnej. Może on także ponieść odpowiedzialność karną z art. 77, pkt. 3, art. 85, ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dn. 11.03.2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt /Dz. U. Nr 69, poz. 625, z 2004 r. z późń. Zm./.

Gospodarstwo dostarczające zwierzęta do uboju otrzyma od urzędowego lekarza weterynarii dokonującego badania przed i poubojowego informację zwrotną o wynikach badań, tylko w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub zmian poubojowych. Przy dostarczeniu zwierząt do uboju bez informacji o łańcuchu pokarmowym, Zakłady Mięsne mają obowiązek poinformować urzędowego lekarza weterynarii o zaistniałym fakcie, który zdecyduje, czy zwierzęta mogą być poddane ubojowi.

Kierownik Działu Skupu